Preview Guanaco.jpg

Guanaco (Lama guanicoe) in Torres del Paine

File: Guanaco.jpg

Title: Guanaco (Lama guanicoe) in Torres del Paine

Credit: Gerhard Hüdepohl / atacamaphoto